4t ESO

L'activitat científica
🔜 PROPERAMENT
La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.
Models atòmics
🔜 PROPERAMENT
Models de Thomson, Rutherford i Bohr.
Sistema periòdic
🔜 PROPERAMENT
Sistema periòdic i configuració electrònica.
Enllaç químic
🔜 PROPERAMENT
Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Forces intermoleculars.
Reaccions químiques
🔜 PROPERAMENT
Ajust d’equacions químiques, càlculs massa-massa i càlculs massa-volum.
Moviments
🔜 PROPERAMENT
MRU, MRUA i MCU.
Forces
🔜 PROPERAMENT
Lleis de Newton i forces d’especial interès.
Fluids
🔜 PROPERAMENT
Concepte de pressió, principis de la hidrostàtica i física de l’atmosfera.
Energia, treball i calor
🔜 PROPERAMENT
Energia i les seves formes d’intercanvi (treball i calor).