reaccions-químiques

Reaccions químiques
🔜 PROPERAMENT
Estequiometria, transformacions energètiques i espontaneïtat.
Cinètica química
🔜 PROPERAMENT
Velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre de reacció. Mecanismes de reacció.
Equilibri químic
🔜 PROPERAMENT
Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.
Reaccions químiques
🔜 PROPERAMENT
Ajust d’equacions químiques, càlculs massa-massa i càlculs massa-volum.
Reaccions químiques
🔜 PROPERAMENT
Canvis físics i químics. La reacció química. Iniciació a l’estequiometria. Llei de conservació de la massa. Velocitat de reacció. La Química en la societat i el medi ambient.
Àcid-base
🔜 PROPERAMENT
Equilibri àcid-base. Teories d’Arrhenius i de Brönsted-Lowry. Concepte de pH.
Redox
🔜 PROPERAMENT
Equilibri redox. Ajust redox. Piles galvàniques. Electròlisi.
Què tan pur vol el seu coure, jove?
🔜 PROPERAMENT
Tenim a el 99% i a l'99.9%. A el 100%? Esteu segur? Si porta per pagar? Va a trigar una mica.