forces

Interacció gravitatòria
🔜 PROPERAMENT
Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.
Camp elèctric
🔜 PROPERAMENT
Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.
Camp magnètic
🔜 PROPERAMENT
Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.
MCUA
🔜 PROPERAMENT
Moviment circular uniformement accelerat i dinàmica de el moviment circular.
MHS
🔜 PROPERAMENT
Moviment harmònic simple.
Gravitació
🔜 PROPERAMENT
Forces centrals. Llei de gravitació universal. Lleis de Kepler.
Forces
🔜 PROPERAMENT
Lleis de Newton i forces d’especial interès.
Fluids
🔜 PROPERAMENT
Concepte de pressió, principis de la hidrostàtica i física de l’atmosfera.
Les forces
🔜 PROPERAMENT
Principals forces de la natura i els seus efectes.