Física

Estructura de la matèria

`🔜 PROPERAMENT` Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.

Interacció gravitatòria

`🔜 PROPERAMENT` Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.

L'activitat científica

`🔜 PROPERAMENT` La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.

L'activitat científica

`🔜 PROPERAMENT` Mètode científic. Magnituds. Laboratori escolar.

Camp elèctric

`🔜 PROPERAMENT` Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.

La matèria

`🔜 PROPERAMENT` Propietats, estats d'agregació i mescles.

Models atòmics

`🔜 PROPERAMENT` Models de Thomson, Rutherford i Bohr.

Moviment parabòlic

`🔜 PROPERAMENT` Estudi de l'tir parabòlic o oblic.

Camp magnètic

`🔜 PROPERAMENT` Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.

Lleis dels gasos

`🔜 PROPERAMENT` Llei de Boyle-Mariotte, llei de Charles i llei de Gay-Lussac.