Física

Estructura de la matèria
Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.
Interacció gravitatòria
🔜 PROPERAMENT
Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.
L'activitat científica
🔜 PROPERAMENT
La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.
L'activitat científica
🔜 PROPERAMENT
Mètode científic. Magnituds. Laboratori escolar.
Camp elèctric
🔜 PROPERAMENT
Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.
La matèria
🔜 PROPERAMENT
Propietats, estats d’agregació i mescles.
Models atòmics
🔜 PROPERAMENT
Models de Thomson, Rutherford i Bohr.
Moviment parabòlic
🔜 PROPERAMENT
Estudi de l’tir parabòlic o oblic.
Camp magnètic
🔜 PROPERAMENT
Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.
Lleis dels gasos
🔜 PROPERAMENT
Llei de Boyle-Mariotte, llei de Charles i llei de Gay-Lussac.