🕵️ Política de privacitat

fisiquimicament està publicada amb wowchemy per hugo. En ser una pàgina web estàtica, no recull ni comparteix amb tercers cap dada personal. No obstant això, utilitza serveis externs per afegir diverses funcionalitats, les quals es detallen a la següent llista:1:


  1. S’enllacen també les seves respectives polítiques de privacitat. ↩︎

  2. Actualment la web utilitza les tipografies Cabin Sketch, EB Garamond i Inconsolata↩︎

  3. Per tal de cobrir les despeses del web relacionats amb el domini i l’allotjament. ↩︎