3r ESO

L'activitat científica
🔜 PROPERAMENT
Mètode científic. Magnituds. Laboratori escolar.
La matèria
🔜 PROPERAMENT
Propietats, estats d’agregació i mescles.
Lleis dels gasos
🔜 PROPERAMENT
Llei de Boyle-Mariotte, llei de Charles i llei de Gay-Lussac.
Estructura atòmica
🔜 PROPERAMENT
Teoria atòmica de Dalton, models atòmics, ions i isòtops.
Elements i compostos
🔜 PROPERAMENT
Taula periòdica dels elements. Unions entre àtoms. Elements i compostos d’especial interès.
Reaccions químiques
🔜 PROPERAMENT
Canvis físics i químics. La reacció química. Iniciació a l’estequiometria. Llei de conservació de la massa. Velocitat de reacció. La Química en la societat i el medi ambient.
Energia
🔜 PROPERAMENT
Concepte d’energia. Transformacions energètiques. Calor i temperatura. Fonts d’energia.
Electricitat i electrònica
🔜 PROPERAMENT
Electricitat i circuits elèctrics. Llei d’Ohm. Dispositius electrònics. Aspectes industrials de l’energia.