2n Batx

Estructura de la matèria
🔜 PROPERAMENT
Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.
Interacció gravitatòria
🔜 PROPERAMENT
Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.
Camp elèctric
🔜 PROPERAMENT
Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.
Sistema periòdic
🔜 PROPERAMENT
Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.
Camp magnètic
🔜 PROPERAMENT
Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.
Enllaç químic
🔜 PROPERAMENT
Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.
Cinètica química
🔜 PROPERAMENT
Velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre de reacció. Mecanismes de reacció.
Ones
🔜 PROPERAMENT
Propagació d’ones transversals i longitudinals. Equació de les ones harmòniques. Energia i intensitat. So i llum.
Equilibri químic
🔜 PROPERAMENT
Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.
Òptica geomètrica
🔜 PROPERAMENT
Lleis de l’òptica geomètrica. Sistemes òptics. L’ull humà. Instruments òptics.