Apuntes-segundo-bach-quimicas

Estructura de la matèria
🔜 PROPERAMENT
Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.
Sistema periòdic
🔜 PROPERAMENT
Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.
Enllaç químic
🔜 PROPERAMENT
Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.
Cinètica química
🔜 PROPERAMENT
Velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre de reacció. Mecanismes de reacció.
Equilibri químic
🔜 PROPERAMENT
Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.
Àcid-base
🔜 PROPERAMENT
Equilibri àcid-base. Teories d’Arrhenius i de Brönsted-Lowry. Concepte de pH.
Redox
🔜 PROPERAMENT
Equilibri redox. Ajust redox. Piles galvàniques. Electròlisi.
Química orgànica
🔜 PROPERAMENT