📚 Apunts

📓 2n Batx ⚗️ Química

*
Estructura de la matèria

Estructura de la matèria

🔜 PROPERAMENT
Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.

Sistema periòdic

Sistema periòdic

🔜 PROPERAMENT
Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.

Enllaç químic

Enllaç químic

🔜 PROPERAMENT
Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.

Cinètica química

Cinètica química

🔜 PROPERAMENT
Velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre de reacció. Mecanismes de reacció.

Equilibri químic

Equilibri químic

🔜 PROPERAMENT
Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.

Àcid-base

Àcid-base

🔜 PROPERAMENT
Equilibri àcid-base. Teories d’Arrhenius i de Brönsted-Lowry. Concepte de pH.

Redox

Redox

🔜 PROPERAMENT
Equilibri redox. Ajust redox. Piles galvàniques. Electròlisi.

Química orgànica

Química orgànica

🔜 PROPERAMENT