📚 Apunts

📗 2n ESO

.js-id-2n-eso
L'activitat científica

L’activitat científica

PROPERAMENT
Mètode científic. Magnituds. Laboratori escolar.

La matèria

La matèria

PROPERAMENT
Propietats, estats d’agregació i mescles.

Lleis dels gasos

Lleis dels gasos

PROPERAMENT
Llei de Boyle-Mariotte, llei de Charles i llei de Gay-Lussac.

Estructura atòmica

Estructura atòmica

PROPERAMENT
Teoria atòmica de Dalton, models atòmics, ions i isòtops.

Radioactivitat

Radioactivitat

PROPERAMENT
Breu història, tipus de desintegracions i reaccions nuclears.

Elements i compostos

Elements i compostos

PROPERAMENT
Taula periòdica dels elements. Unions entre àtoms. Elements i compostos d’especial interès.

Reaccions químiques

Reaccions químiques

PROPERAMENT
Canvis físics i químics. La reacció química. Iniciació a l’estequiometria. Llei de conservació de la massa. Velocitat de reacció. La Química en la societat i el medi ambient.

El moviment

El moviment

PROPERAMENT
Conceptes de velocitat i acceleració.

Les forces

Les forces

PROPERAMENT
Principals forces de la natura i els seus efectes.

Energia

Energia

PROPERAMENT
Concepte d’energia. Transformacions energètiques. Calor i temperatura. Fonts d’energia.

Electricitat i electrònica

Electricitat i electrònica

PROPERAMENT
Electricitat i circuits elèctrics. Llei d’Ohm. Dispositius electrònics. Aspectes industrials de l’energia.