Òscar Colomar

Òscar Colomar

Espanyol ↔️ Català

Català: C

Sóc Llicenciat en Química i Professor de Secundària a l’IES Isidor Macabich d’Eivissa.

Interessos
 • 🎸 Música
 • ✈️ Viatjar
 • 🏃 Esport
 • Star Wars
 • 🦸 Superherois
Formació
 • Expert Universitari en Atenció a la Diversitat, 2005

  Universitat de les Illes Balears

 • Llicenciat en Química, 2004

  Universitat de Barcelona

Recents

Estructura de la matèria

🔜 PROPERAMENT Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.

Formulació i nomenclatura de Química Inorgànica

🔜 PROPERAMENT Recomendacions de la IUPAC 2005.

Formulació i nomenclatura de Química Orgànica

🔜 PROPERAMENT Recomanacions i noms preferits de la IUPAC de 2013.

La matèria

🔜 PROPERAMENT Propietats, estats d’agregació i mescles.

Sistema periòdic

🔜 PROPERAMENT Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.

Enllaç químic

🔜 PROPERAMENT Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.

Lleis dels gasos

🔜 PROPERAMENT Llei de Boyle-Mariotte, llei de Charles i llei de Gay-Lussac.

Cinètica química

🔜 PROPERAMENT Velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre de reacció. Mecanismes de reacció.

Elements i compostos

🔜 PROPERAMENT Taula periòdica dels elements. Unions entre àtoms. Elements i compostos d’especial interès.

Equilibri químic

🔜 PROPERAMENT Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.

Reaccions químiques

🔜 PROPERAMENT Ajust d’equacions químiques, càlculs massa-massa i càlculs massa-volum.

Moviments

🔜 PROPERAMENT MRU, MRUA i MCU.

Àcid-base

🔜 PROPERAMENT Equilibri àcid-base. Teories d’Arrhenius i de Brönsted-Lowry. Concepte de pH.